خۆت ئاماده بكه بۆ گرتنی وێنه كه ت به كامێره ی دیژتاڵی دێكۆن

چاو بڕوانه كامێره كهسه یری كامێره كه بكه تاوێنه كات جوان ده ربچێت چاو بڕوانه كامێره كه

  ئاماده به كرته یه لێره   كرته لێره بكه  بكه بۆگرتنی وێنه كه ت

كاتی كرته ئاگادار به